Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

Příloha Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

 

Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, u budov v majetku ČR je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. U spoluvlastnictví uzavírá smlouvu zpravidla většinový vlastník a při rovnosti podílů kterýkoliv z vlastníků, jednajících ve shodě a dohodě s ostatními.

 

Dodavatelem je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel vodovodu nebo kanalizace, na kterého vlastník vodovodu nebo kanalizace (obec nebo sdružení obcí), přenesl svá práva a povinnosti stanovená zákonem v uzavřené smlouvě o provozování vodovodu nebo kanalizace a je zároveň osobou, které krajský úřad vydal povolení k provozování.

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKU PITNÉ VODY

 

 • Právo na dodávku vody do připojeného pozemku nebo stavby vzniká uzavřením písemné smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu.

 

 • Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zvláštními právními přepisy (Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. – dále jen zákon o metrologii). Vodoměr není ve vlastnictví odběratele. Osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem a odběratel je též povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojeném pozemku či stavbě.

 

 • Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením, umožnit dodavateli přístup k vodoměru a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu dodavatele je nepřípustný a dodavatel má právo vodoměr zajistit proti neoprávněné manipulaci. Měřící zařízení musí být pracovníkům dodavatele přístupné a bez svolení dodavatele nesmí být přemísťováno. Pokud je umístěno v šachtě, musí být šachta odvodněna. Dodavatel je oprávněn v případě potřeby vyměnit bez souhlasu odběratele měřící zařízení namontované u odběratele.

 

 • Vodoměrem registrované množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) dodávky. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření vodoměru nebo zjistí-li závadu, postupuje dále dle Reklamačního řádu.

 

 • Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr (např. pro byt, ubytovnu, prodejnu, výrobnu, pronajaté prostory). Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodavatelem dodané vody.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

 • Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod kanalizací.

 

 • Odpadní vody měří odběratel vlastním měřícím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřícího zařízení stanoví příloha smlouvy. Měřící zařízení musí být pracovníkům dodavatele přístupné. Podléhá úřednímu ověření podle zákona o metrologii a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Má-li dodavatel pochybnost o správnosti měření nebo zjistí-li závadu, má právo požadovat jeho přezkoušení. Odběratel je povinen, na základě písemné žádosti dodavatele do 30 dnů od jejího doručení, zajistit přezkoušení měřícího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně dodavateli neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od jeho obdržení. Podrobnosti včetně dalšího postupu po zjištění výsledků přezkoušení se stanoví v písemné dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

 

 • Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, může každý rok uplatnit snížení množství odváděných odpadních vod. Podkladem pro výpočet snížení je průkazné měření množství vypouštěné odpadní vody nebo odborný výpočet, vycházející z technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodli jinak. Nárok na snížení odborným výpočtem prokazuje odběratel rozdílem odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky. Nárok na snížení množství odváděných odpadních vod, na který nelze použít směrná čísla roční potřeby vody, např. výroba balených nápojů, potravin, zahradnictví, betonárky, apod., vyčíslí odběratel technickým výpočtem, který schválí dodavatel. V případech měření vody zvláštním vodoměrem dle dohody s dodavatelem pro kropení (závlahy zeleně, apod.) nebo v případě vlastního zdroje vody (studna) měřeného zvláštním vodoměrem dle dohody s dodavatelem, odebíraného pro bytový fond, je tímto způsobem stanovené množství pro stočné posuzováno po celou dobu, kdy měření probíhá.

 

 • Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpusť měřeno, vypočte se toto množství způsobem uvedeným v příloze č. 16 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001. V případě zpoplatněného odvádění srážkových vod je dodavatel povinen uvést výpočet ve smlouvě. Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a  regionálních, včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

 

 • Odečty měřidel provádí dodavatel dle svého odečtového harmonogramu. Odběratel má povinnost umožnit pracovníkovi dodavatele, který odečet provádí, přístup k měřidlu. Pokud se odběratel odečtu neúčastní, platí odečet dodavatele. V případě, že v době provádění odečtu není umožněn pracovníkovi dodavatele pro nepřítomnost odběratele přístup k měřidlu, vyzve dodavatel odběratele, aby do data stanoveného v písemné výzvě, určenou formou, nahlásil stav měřidla. Pokud odběratel tak neučiní, má dodavatel právo stanovit a vyúčtovat spotřebu za dané období ve výši průměrné denní spotřeby za předchozí období u odběratele, až do dalšího odečtu na tomto místě.

 

 • Vedle fakturačních odečtů (k vystavení faktury) má právo dodavatel provádět i odečty kontrolní (ke kontrole funkce měřidla nebo pomocnému určení množství za starou a novou cenu, nezakládá však vznik zdanitelného plnění).

 

 

 

OSTATNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

Splnění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Povinnost dodávky pitné vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky. Odvedení odpadních vod z připojeného pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

 

 

VODNÉ A STOČNÉ

Dodavatel má právo na úplatu za dodávku pitné vody – vodné a za odvádění odpadních vod – stočné.

 

Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

 

Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.

 

Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud není v souladu se zákonem stanovená dvousložková forma.

 

Dodavatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost úplný výpočet ceny pro vodné a stočné ve struktuře stanovené právními předpisy.

 

 

PLATBY A DORUČOVÁNÍ

 • Dodavatel má právo stanovit zálohový způsob plateb až do výše ceny za průměrnou (popř. očekávanou) spotřebu za příslušné období a při změně ceny nebo výše odběru vody (vypouštění odpadních vod) výši zálohy automaticky tímto způsobem upravit. Vlastní požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby, popř. jeho změny stejně jako změny splatnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem.
 • Pokud odběratel při úhradě plateb za dodávku vody a odvádění odpadních vod neurčí, na který závazek plní, použije dodavatel plnění nejprve na smluvní pokutu, náklady spojené s vymáháním pohledávky, pak na úroky z prodlení, a poté na úhradu zbytku nejstaršího splatného závazku vůči dodavateli.
 • Dodavatel je oprávněn započíst případný přeplatek odběratele na uhrazení veškerých splatných pohledávek na jiných odběrných místech téhož odběratele. O takto provedených zápočtech bude dodavatel odběratele informovat.
 • Povinnost odběratele zaplatit dodavateli peněžité plnění je splněna okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného na faktuře nebo rozpisu záloh, a to tehdy, je-li platba označena správným variabilním symbolem. Neidentifikovatelné platby je dodavatel oprávněn vrátit zpět na účet, z něhož byly zaslány, čímž není dotčena povinnost odběratele splnit své závazky.
 • Dodavatel neodpovídá za škody a ušlý zisk, vzniklé nesprávným označením platby nebo nedoručením platby třetí osobou.
 • Písemnosti jsou zasílány na zasílací adresu plátce, určenou ve smlouvě odběratelem, s výjimkou písemností určených přímo odběrateli. Doporučená zásilka se považuje za doručenou i v případě, že došla na uvedenou adresu příjemce a tento si ji v úložní lhůtě nevyzvednul.

 

 

JAKOST PITNÉ VODY A MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADÍCH VOD

 • Pitná voda dodávaná odběrateli vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění). Dodavatel je povinen po zjištění zhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví a krajskému úřadu. Odběrateli bude tato informace oznámena způsobem v místě obvyklém.
 • Odpadní vody vypouštěné odběratelem do kanalizace musí splňovat limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě. Jejich překročení může být dodavatelem pokutováno dle čl. X VDP. Není dovoleno vypouštět do kanalizace závadné látky (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění) a látky, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem, případně upřesněném ve smlouvě kontrolovat míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Vypouští-li do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek je vždy povinen měřit jejich objem a míru znečištění v souladu s povolením vodoprávního úřadu.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE A ODBĚRATELE

 • Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
 • Dodavatel je povinen umožnit připojení na vodovod či kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení.
 • Dodavatel je vůči odběrateli jediným nositelem odpovědnosti ve vztazích týkajících se dodávky pitné vody či odvádění odpadních vod.
 • Odběratel je povinen věrohodně prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro účely uzavření smlouvy.
 • Výjimečně se strany mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba, podle podmínek určených dodavatelem a zákonem.
 • Pokud odběratel hodlá ukončit odběr vody, je povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli písemně 15 dnů předem a umožnit jeho pracovníkům provést konečný odečet, případně demontáž měřícího zařízení. Neoznámí-li odběratel ukončení odběru nebo neumožní-li dodavateli provedení konečného odečtu a demontáž zařízení, je povinen zaplatit vodné a stočné až do doby uzavření smlouvy s novým odběratelem nebo do doby zastavení dodávky pitné vody.
 • Informační povinnost odběratele - jakékoliv změny na straně odběratele, které se týkají smluvního vztahu s dodavatelem, oznámí odběratel dodavateli a to v co nejbližším termínu. Na základě těchto nových okolností bude upravena stávající nebo uzavřena nová smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.
 • Odběratel nesmí spojovat vodovodní přípojku ani vnitřní vodovod připojený na síť vodovodu pro veřejnou potřebu s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. ze studny, vlastního hydroforu, zásobní nádrže apod.) a přívod vody přes spotřebič spojovat s potrubím, jimž se odvádí odpadní voda. Výjimkou je takový spotřebič, který svým technickým zabezpečením vylučuje zpětné nasátí odpadní vody do vodovodního systému. Odběratel nesmí manipulovat s uzávěrem na odbočení z vodovodu.
 • Nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění odpadních vod kanalizací má odběratel pouze tehdy, je-li jeho pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy. Zároveň je podmínkou, že okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, se nezměnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele.
 • Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení v souvislosti se smlouvou, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a údaje o výměře jednotlivých druhů odkanalizovaných ploch pro výpočet množství srážkových vod.
 • V případě změn smluvně sjednaných odběratelských poměrů na odběrním místě při určení vodného dle § 16 odst. 6 a stočného dle § 19 odst. 5 zákona (paušál), je odběratel povinen tyto změny poměrů neprodleně ohlásit dodavateli a smluvně upravit. Jestli-že tak neučiní, jedná se o odběry nebo vypouštění v rozporu s uzavřenou smlouvou.
 • Pokud přípojka prochází před připojením na vodovod nebo kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), je odběratel povinen zajistit výkon práv na těchto částech přípojky jako u pozemků a staveb ve svém vlastnictví. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen.
 • Dodavatel, jež zajišťuje udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu a plní povinnosti spojené s provozováním vodovodu a kanalizace (zjištění a odstranění havarijních a jiných poruch na vodovodu, kanalizaci nebo přípojkách, zjištění stavu vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace, spotřeby vody, kontrolu chodu fakturačního měřidla, jeho montáže a demontáže a kontrolního měření množství a jakosti vypouštěných vod), je oprávněn vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem a nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, na nichž nebo pod nimi se vodovod nebo kanalizace nachází. Dodavatel má právo na pozemek či stavbu umísťovat tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace a odběratel je povinen mu to umožnit. Vstup je nutno předem oznámit, po ukončení uvést do předchozího stavu, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Je nutno co nejméně omezovat vlastníka nebo osoby, užívající pozemek nebo stavbu. Pokud těmto osobám vznikne majetková újma, mají právo na její náhradu.
 • Odběratel je povinen dodržovat podmínky smlouvy při vypouštění odpadních vod do kanalizace.
 • Dodavatel je povinen informovat odběratele prostřednictvím obecního úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace o skutečnostech uvedených v § 36 odst. 3 zákona (zejména o technických požadavcích na přípojky, vnitřního vodovodu a kanalizace, jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod, způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, reklamačním řádu, atd.).
 • Odběratel podpisem smlouvy souhlasí, že dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je dodavatel správcem osobních údajů, které odběratel uvedl v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu. Poskytnuté osobní údaje dodavatel zpracovává pro účely nezbytně nutné pro řádné plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu. Dodavatel se zavazuje neužívat tyto osobní údaje pro jiné účely a též neposkytnout je třetí osobě vyjma případů, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem. Osobní údaje budou technicky a organizačně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Zpřístupněny mohou být pouze vymezeným pracovníkům dodavatele, kteří se pracovně zabývají smluvním vztahem (obchodní oddělení, fakturace, pohledávky, technické služby). Osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány jen po nezbytnou dobu trvání smluvního vztahu a poté jen po dobu nezbytně nutnou pro vypořádání z tohoto vztahu. Po uplynutí této doby pak pouze pro účely statistiky a archivnictví. Dodavatel je připraven plnit veškeré další povinnosti související s právem přístupu odběratele k jeho osobním údajům a právem na jejich ochranu ve smyslu příslušných ustanovení zákona.

 

 

Omezení nebo přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod

Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku pitné vody z vodovodu nebo odvádění odpadních vod kanalizací:

 

 • bez předchozího upozornění

- jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Toto přerušení nebo omezení dodávky je dodavatel povinen bezprostředně oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje a dotčeným obcím. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení dodávky vody pouze havárií vodovodní přípojky.

 • s oznámením alespoň 15 dnů předem

- v případech při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích

 • na základě opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu, vydaného a předem zveřejněného vodoprávním úřadem, s délkou trvání nejdéle 6 měsíců

Dodavatel je oprávněn v případech uvedených pod odst. 1/, 2/ a 3/ stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

 • s oznámením alespoň 3 dny předem

- nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku

- neumožní-li odběratel dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě

- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní či kanalizační přípojky

- neodstraní-li odběratel závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci, zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší tří dnů

- při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod

 

Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky ve všech těchto případech hradí odběratel podle skutečných nákladů, nejméně však 1 000 Kč.

 

- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

 

Náklady spojené s výjezdem pracovníků dodavatele za účelem přerušení dodávky vody, i když k samotnému přerušení dodávky vody nedojde (např. úhrada na místě nebo doložení úhrady vodného až 31. den po splatnosti sjednaného způsobu úhrady), hradí odběratel podle skutečných nákladů, nejméně však 500 Kč. Náklady spojené s obnovením dodávky vody hradí odběratel rovněž podle skutečných nákladů, nejméně však 500 Kč.

 

Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádá-li o to odběratel z důvodu potřeby odstranění závad na vodovodní přípojce. Odběratel uhradí dodavateli vyúčtované náklady spojené s tímto úkonem. Dodavatel dodávku obnoví teprve tehdy, až odběratel uhradí veškeré náklady, související s uzavřením a znovuobnovením této dodávky.

 

 

Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

1) Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

- před vodoměrem bez uzavřené písemné smlouvy o dodávce vody nebo v rozporu s ní

- přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je skutečný

- přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

 

2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:

- bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní

- v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem

- přes měřící zařízení neschválené dodavatelem nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává menší, než je skutečné množství

 

Odběratel je povinen nahradit dodavateli ztráty vzniklé podle odstavců 1) a 2). Způsob výpočtu těchto ztrát stanoví vyhláška.

 

 

Smluvní pokuty a náhrady škody při porušení smluvních povinností

Dodavatel a odběratel si za porušení smlouvy nebo porušení těchto podmínek sjednávají smluvní pokuty. Dodavatel může odběrateli účtovat a tento je po jejím vyúčtování povinen zaplatit smluvní pokutu.

 

 • Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000 Kč v případě, že odběratel:
 1. a) provedl taková opatření, aby fakturační měřidlo buď průtok nezaznamenávalo, nebo jej zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, popřípadě užívá-li vědomě nesprávně upraveného fakturačního měřidla, jestliže fakturační měřidlo poškodil nebo umožnil poškození zajištění (plomby) a neohlásil jeho nahodilé poškození do tří dnů po tom, kdy je zjistil a dále fakturační měřidlo používal nebo fakturační měřidlo přemístil z původního umístění bez souhlasu dodavatele. Stejná pokuta se vztahuje i na měřidla, která zaznamenávají množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace, respektive i průběh jejich vypouštění
 2. b) neumožní dodavateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě, případně k instalovaným měřícím přístrojům
 3. c) použil požární obtok vodoměru k jiným než požárním účelům
 4. d) bude zjištěno připojení vodovodní či kanalizační přípojky bez souhlasu dodavatele
 5. e) umožní připojení dalšího odběratele na svoji přípojku bez výslovného souhlasu dodavatele
 6. f) neodstraní závady na vodovodní či kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu či vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší tří dnů
 7. g) převede právo z uzavřené smlouvy na dalšího odběratele bez souhlasu dodavatele
 8. h) neoprávněně manipuloval s uzávěrem na odbočení z vodovodu
 9. i) záměrně uvedl nesprávně údaje ve smlouvě poškozující dodavatele

 

 • Při odběru pitné vody nebo vypouštění odpadních vod, při kterých odběratel porušil smluvní povinnosti dle odst. 1/, písm. a), c), a d) tohoto článku, se množství odebrané vody a vypouštěné odpadní vody za příslušné období stanovuje výpočtem dle zákona a vyhlášky.

 

 • Za vypouštění závadných látek nebo látek, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, může dodavatel odběrateli účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý zjištěný druh takovéto látky.

 

 • Za vypouštění odpadních vod do kanalizace ve vyšší koncentraci nebo bilanční hodnotě znečištění než bylo sjednáno, může dodavatel odběrateli účtovat smluvní pokutu vypočtenou tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o každé 1 %, činí smluvní pokuta dodavatelem stanovené procento stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo. Konkrétní výši procenta stočného určuje pro jednotlivé ukazatele nebo jejich skupiny příloha smlouvy. Nelze-li dobu překročení příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 7 dnů. Při překročení ukazatele o více jak 500 % bude pro výpočet smluvní pokuty použita nejvýše tato hodnota.

 

 • Odběratel uhradí dodavateli náklady spojené se zjišťováním porušení povinností dle odstavců 3/ a 4/ tohoto článku, a to v případě, je-li toto porušení zjištěno.

 

 • Odebírá-li odběratel pitnou vodu nebo vypouští-li odpadní vody ve vyšším než dohodnutém množství a nad povolenou odchylku v množství + 20 %, může dodavatel vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši trojnásobku vodného, resp. stočného, připadajícího na nadlimitní množství pitné vody odebrané z vodovodu, resp. odpadních vod vypouštěných do kanalizace. V případě překročení limitu pro okamžitý průtok (v l/s) se nadlimitní množství stanovuje za období 7 dnů. Při výpočtu výše smluvní pokuty se povolená odchylka + 20 % nezohledňuje.

 

 • Smluvní pokuta se může vyúčtovat za každé porušení smlouvy a těchto VDP zvlášť. Její zaplacení nezbavuje odběratele povinnosti uhradit případně způsobenou škodu.

 

 • Dodavatel má rovněž nárok na náhradu škody, vzniklou uvedením nesprávných údajů odběratelem ve smlouvě.

 

 • V případě nezaplacení vodného a stočného, zálohy, faktury případně jiné pohledávky (nebo jejich části) do data jejich splatnosti, bude odběrateli zaslána upomínka. Za zaslání této písemné upomínky včetně jejího vyhotovení a poštovného může dodavatel odběrateli v následujícím účtovacím období vyúčtovat tyto náklady, nejméně však 50 Kč za každý jednotlivý případ. Odběratel je v takovémto případě povinen tyto vyúčtované náklady uhradit společně s vyúčtováním za následující období.

 

 • Odběratel má vůči dodavateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením povinností dodavatele nebo způsobenou provozní činností v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Dodavatel však v souladu se zákonem neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody nebo z důvodu, pro který je dodavatel oprávněn dodávku vody přerušit nebo omezit.

 

 • Odběratel, který hradí vodné nebo stočné ve dvousložkové formě, je oprávněn dodavatele požádat o slevu z pevné složky v případech nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace přesahující 24 hodin. Na základě žádosti odběratele poskytne dodavatel slevu z pevné složky, která bude vypočtena jako výše pevné složky v Kč/365 × počet započatých dnů přesahujících 24 hodin nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace. Sleva z pevné složky bude počítána pro každý případ nefunkčnosti vodovodu nebo kanalizace v daném fakturačním období.

 

 

 

V   ……………………………    dne ……………………

 

 

 

 

…………………………………….

    (razítko a podpis statutárního zástupce obce)

 

 

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT