Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 Informace o svolání a konání zasedání Zastupitelstva obce Bořetín dle § 92 odst. 1 a 93 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. (dále zákon o obcích)

 

Svolávám tímto zasedání zastupitelstva obce Bořetín na den pondělí 3.2.2020 od 17:15 v místnosti obecního úřadu 394 70 Bořetín č.p. 69.

Obecní úřad Bořetín tímto informuje o konání výše uvedeného zasedání.

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání dle § 95 odst. 1 zákona o obcích a schválení programu.
 3. Projednání a rozhodnutí o uzavření směnné smlouvy na základě zveřejněného záměru směny části pozemku parc.č. 892/1 za pozemek parc.č. 135/2 za účelem zvětšení plochy ČOV.
 4. Projednání a rozhodnutí o schválení Zprávy o uplatňování ÚP obce a Pokynů pro zpracování Změny                    č.1 zastupitelstvu obce.
 5. Dodatečné projednání a rozhodnutí o rozpočtovém opatření obce č.: 6, 7, 8, 9.
 6. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu rozpočtu na rok 2020.
 7. Projednání a rozhodnutí o zveřejněném návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 – 2023.
 8. Projednání a rozhodnutí o výsledcích fyzické inventury 4.1.2020 a zprávě inventurní komise.
 9. Projednání a schválení nového znění smlouvy o dodávkách vody včetně přílohy a odvodu odpadní vody, reklamačního řádu, jak jsou zveřejněny na boretin.cz.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o prodloužení pracovního poměru s M.Moravcem do 30.4.2020 a prodloužení dohody o dotaci s ÚP Pelhřimov.
 2. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci z programu EU prostřednictvím ÚP Pelhřimov na VPP Jindřicha Petrů a uzavření nového pracovního poměru s tímto pracovníkem od 1.4.2020. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na úhradu nákladů školení , které musí uvedený pracovník absolvovat za účelem úspěšného přiznání dotace.
 3. Zpráva o postupu žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště, odpočinkového prostoru před místním hostincem a souvisejících úprav z programu MMR Podpory rozvoje a obnovy venkova.
 4. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti odpady a ekologická výchova z Fondu Vysočina a zaměření projektu uplatněného v žádosti.
 5. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti POVV 2020 z Fondu Vysočina a zaměření projektu uplatněného v žádosti.
 6. Projednání a rozhodnutí o nové darovací smlouvě o darování mzdy starosty obce obci z důvodu navýšení jeho minimální mzdy dle nařízení č. 318/2017 Sb. a tedy došlo k navýšení daru obci.
 7. Projednání a rozhodnutí o umístění výsadeb včetně vánočního stromu na základě žádosti o dotaci na výsadbu stromů z programu SFŽP Národní program Životní prostředí, výzva č. 9/2019.
 8. Projednání a rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na liniovou výsadbu stromů v extravilánu obce a o umístění dotovaných výsadeb.
 9. Projednání a rozhodnutí o řešení okolí Mostkové kapličky.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku hospodskému M.Šimečkovi na zimní provoz hospody v Bořetíně do 1.11.2019 do 31.3.2020.
 2. Projednání a rozhodnutí darování sudu piva na schůzi okrsku OSH 8.2.2020 v Bořetíně.
 3. Zpráva o vrácení lahve rumu SDH Bořetín.
 4. Projednání a rozhodnutí o poskytnutí sponzorského daru na karneval Mateřské školy Čtyřlístek v Mnichu.
 5. Projednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz Farní charity Kamenice nad Lipou.
 6. Zpráva o poskytnutí daru zaměstnanci obce M.Moravcovi.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o nákupu sekačky, křovinořezu, motorové pily a dalšího nářadí.
 2. Projednání a rozhodnutí o výměně a opravě dlažby před starou hospodou.
 3. Projednání a rozhodnutí o opravě stěny nové hasičárny směrem do hřiště.
 4. Projednání a rozhodnutí o koupi nových sítí do branek na hřišti.
 5. Projednání a rozhodnutí o koupi pamětní knihy pro vítání občánků a pamětní knihy obce.
 6. Projednání a rozhodnutí o vymalování nové hospody.
 7. Projednání a rozhodnutí řešení situace, kdy vzniká značná škoda v obecních lesích provozem terénních motocyklů.
 8. Projednání a rozhodnutí o provedení opravy a revize hydrantů v obci.
 9. Projednání a rozhodnutí o koupi černého praporu.
 10. Projednání a rozhodnutí o parkování mezi novou hospodou a školou.
 11. Projednání a rozhodnutí o fakturaci p.Salaby za těžbu v roce 2019.

 

 1. Projednání a rozhodnutí o termínu a nákladech oslavy MDŽ v obci.
 2. Projednání a rozhodnutí o termínu a nákladech prvního letošního setkání seniorů v obci.
 3. Projednání a rozhodnutí o termínu veřejné schůze zastupitelstva v obci.

 

 1. Zpráva o vyúčtování dotace POVV 2019 a Venkovská prodejna.
 2. Zpráva P.Koukala o revizích plynových spotřebičů.
 3. Zpráva Z.Dandy o kvalitě vody a přijatých opatřeních a podání potřebné dokumentace do konce roku příslušným kontrolním orgánům a stanovení výše vodného a stočného a dále o postupu revize vodoměrů odběratelů vody v obci.
 4. Zpráva J.Vrzala o průběhu odstraňování kalamity v obecních lesích.
 5. Projednání a rozhodnutí, jak naložit s palivovým dřevem z kalamity.
 6. Zpráva St. Štroufa o opravě kapličky a opravě zvonění v obecní kapličce.

 

 1. Zpráva o opravách obecního majetku a techniky a údržbě veřejných prostranství.
 2. Zpráva o platbách z účtu a pokladny obce.
 3. Bod k projednání věci související se správou obce v její samostatné působnosti.
 4. Diskuse
 5. Závěr

Program může být ve smyslu § 94 odst. 2 zákona o obcích měněn, zejména s ohledem na nahromaděné věci k projednání za uplynulou dobu.

Zasedání je dle § 93 odst. 3 zákona o obcích vždy veřejné a přístupné komukoliv.

Starosta obce v Bořetíně dne 27.1.2020:

Jan Cimbůrek

Vyvěšeno na úřední desce 28.1.2020 a sejmuto v den následující po konání zasedání

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT