Telefon: +420 565 437 036 E-mail: obec@boretin.cz

Obec Bořetín , Bořetín 69  394 70  Kamenice nad Lipou

 
DODRŽUJTE ODSTUPY NA VEŘEJNOSTI NEJMÉNĚ DVA METRY OD OSTATNÍCH OSOB A NOSTE ROUŠKY.
 
KDO PŘIJÍŽDÍ NA CHALUPU Z VĚTŠÍHO MĚSTA, PROSÍME AŤ PO DOBU 14 DNŮ MINIMALIZUJE STYK S OSTATNÍMI OBYVATELI ( V SOULADU S VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM ), VYJMA NEZBYTNÝCH VĚCÍ, DĚKUJI. 
 
PANÍ KAMIŠOVÁ PROSÍ NAKUPUJÍCÍ: V MÍSTNÍM OBCHODĚ POUŽÍVEJTE ZAKRYTÍ NOSU A ÚST OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM, RUKAVICE A DODRŽUJTE ODSTUPY 2M.
 
OBECNÍ ÚŘAD DO ODVOLÁNÍ VZHLEDEM K NOUZOVÝM OPATŘENÍM BUDE FUNGOVAT V NOUZOVÉM REŽIMU. ÚŘAD BUDE UZAVŘEN A VŠE CO LZE VYŘÍDIT NA DÁLKU ŘEŠTE PROSÍM TELEFONICKY 606 735 707 NEBO EMAILEM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ NELZE VYŘÍDIT DÁLKOVĚ, SE INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVÍME.
 
HASIČSKÝ PLES 28.3.2020 JE ZRUŠEN.
 
PLÁNOVANÉ SETKÁNÍ SENIORŮ DNE 16.5.2020 SE SPÍŠE NEBUDE KONAT, BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNO.
 
O OSOBÁCH, KTERÉ NA ÚZEMÍ OBCE NEJSOU SCHOPNY SI ZAJISTIT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY, NÁKUPY, A LÉKY, INFORMUJTE PROSÍM BEZ ODKLADU STAROSTU NEBO MÍSTOSTAROSTU OBCE. 
 
KNIHOVNA A HOSTINEC JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY.
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLÁDNÍ ZÁKAZY A OMEZENÍ:
 
224
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. dubna 2020 č. 493
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
a) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
– provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
– prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým
okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
– venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
b) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2,
c) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
f) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
(pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních;
tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území
České republiky,
– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
– osobám ohroženým domácím násilím,
g) provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována
integrita kůže;
II. nařizuje, aby
a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující pravidla:
– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
Strana 1684 Sbírka zákonů č. 224 / 2020 Částka 81
– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od
zákazníků,
– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů
v provozovně,
b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali
bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
d) provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dodržovali následující pravidla:
– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
– zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb
od zákazníků,
– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení
na místě,
e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze
vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
– návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem,
(on-line), bez možnosti jejich zakoupení na místě,
– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy
zařízení,
– vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně 4 metry,
zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů
v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí
provozovatel knihovny,
g) pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
– zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
Částka 81 Sbírka zákonů č. 224 / 2020 Strana 1685
– při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního
zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
h) pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla:
– holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích
cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem
jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění
COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
– v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
a jednorázové ručníky,
– před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi
si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá
rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých
kadeřnických pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
i) pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie byla dodržována následující
pravidla:
– osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest,
vedle roušky apod. také ochranný štít,
– mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou poskytující tuto
službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 8C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
a jednorázové ručníky,
– povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých
pomůcek,
– podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
– osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží),
které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním
účinkem,
– před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
– před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
j) pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována následující pravidla:
– v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na
10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
– mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel
zařízení,
Strana 1686 Sbírka zákonů č. 224 / 2020 Částka 81
k) pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů byla dodržována následující
pravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí,
letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
– v hledišti je nejvýše 100 diváků,
– v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové
řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
– mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
– v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve
dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
– mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
– v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou
vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební
kartou,
– ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
– neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
– před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se
provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními
přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně
příslušné krajské hygienické stanice,
l) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb byla dodržována následující pravidla:
– zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
– venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli
ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny
od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
– provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru,
včetně čekací zóny provozovny,
– při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky,
– zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí,
aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
– dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
– v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé
2 hodiny,
– zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin
a pokrmů včetně nápojů u stolu,
– v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění
COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
Částka 81 Sbírka zákonů č. 224 / 2020 Strana 1687
m) pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 byla dodržována následující
pravidla:
– provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
– provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
– je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací
společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické
stanice,
– je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy
z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
– u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce
rukou,
– ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru
každé pokladny nebo pokladní zóny,
– platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
– použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
– u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob
2 metry od sebe v prostoru provozovny,
– provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích
nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
– provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních
ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
– dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
n) pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
– omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených
organizovaných aktivit nebo skupin,
– nelze používat šatny a sprchy,
– vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných
tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
– zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
– průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
– prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce
prostor;
III. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyhlášené pod č. 195/2020 Sb.
Předseda vlády
Ing. Babiš v. r.
 
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. nařizuje
a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry,
b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných
případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci,
a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka
apod. alespoň 10 metrů;
II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se konají na základě zákona;
III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak,
aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly
plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých
se běžně dotýkají ruce;
IV. nařizuje
a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby
byla dodržována následující pravidla:
– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
Strana 1682 Sbírka zákonů č. 223 / 2020 Částka 81
b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována
následující pravidla:
– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst,
kterých se běžně dotýkají ruce,
– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;
c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší
než 100 osob,
– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
– účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob,
– po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství;
d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
– bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
– v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy
2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
– účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
– účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
– v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
– duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/
/Večeře Páně a po něm,
– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
– bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.),
– je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro
osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
Předseda vlády
Ing. Babiš v. r.
 
Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito
školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní zkoušce, žáků v posledním
ročníku v konzervatořích a studentů v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro
účely přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka
není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
b) žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
c) na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných
ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
d) na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,
2. osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty
škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na
střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině;
II. ukládá, aby
1. osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, byla
umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se
netýká klinické a praktické výuky a praxe,
2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
Strana 1668 Sbírka zákonů č. 220 / 2020 Částka 80
předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti
nejvýše 15 žáků ve skupině,
3. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích
zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
III. nařizuje, aby
1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný
zástupce dítěte v mateřské škole poskytl před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací
instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při
zdravotnickém zařízení,
2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně přítomná ve škole,
školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících
virovému infekčnímu onemocnění.
IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č. 197/2020 Sb.
 
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. dubna 2020 č. 485
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda
I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března
2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na
dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb.,
prodloužený do 30. dubna 2020 usnesením vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 396, o prodloužení nouzového
stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, které bylo vyhlášeno pod č. 156/2020 Sb., a to na základě
souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 28. dubna
2020 č. 1105;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti;
III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
 
Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020
I. nařizuje
a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry,
b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných
případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci,
a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka
apod. alespoň 10 metrů;
II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou
venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny
od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob
zachovávají odstup nejméně 2 metry,
c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy
a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero
osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření,
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
III. nařizuje
a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující
pravidla:
i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném
čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
Strana 1510 Sbírka zákonů č. 194 / 2020 Částka 70
iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének,
v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také
míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek;
b) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
i. účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše čtyři další osoby,
ii. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
iii. účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou
členů domácnosti a snoubenců,
iv. po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství;
c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
ii. v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální
rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
iii. účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
iv. účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné
obřady,
vi. duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/
Večeře Páně a po něm,
vii. délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
viii. bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.),
ix. je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro
osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
d) pro účast na spolkové činnosti, aby byla dodržována následující pravidla:
– zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,
– mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
– bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
 
195
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. dubna 2020 č. 453
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.
I. zakazuje
a) maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
– prodeje potravin,
– prodeje pohonných hmot,
– prodeje paliv,
– prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
– prodeje malých domácích zvířat,
– prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
– prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– prodeje novin a časopisů,
– prodeje tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,
– oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
– odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
– prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
– prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
– pokladního prodeje jízdenek,
– lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče,
– provozování pohřební služby,
– prodeje květin,
– provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství,
testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
– prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,
Strana 1512 Sbírka zákonů č. 195 / 2020 Částka 70
– servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů
a dalších výrobků pro domácnosti,
– realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
– zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,
– provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo
lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
– myčky automobilů,
– prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest,
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
rukavice nebo dezinfekci,
– hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
– prodeje a servisu jízdních kol,
– sběru a výkupu surovin a kompostáren,
– prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
– řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby
s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
– turistických informačních center,
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny;
b) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích
služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
bez vstupu do provozovny);
c) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2;
d) provoz heren a kasin;
e) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;
f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních
bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována
následující pravidla:
i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých
10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
ii. nelze používat šatny a sprchy,
iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala
potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení
účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
Částka 70 Sbírka zákonů č. 195 / 2020 Strana 1513
xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání
a dezinfekce prostor;
g) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních
a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích
služeb:
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území
České republiky,
– osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
– osobám ohroženým domácím násilím;
h) zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;
II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje podle čl. I. písm. a) se nevztahuje na
a) činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
b) prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních
částí provozovny,
c) provozovny:
– jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna
i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací
páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
– které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato
podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor,
nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
– nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka
(např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),
d) na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující
pravidla:
– neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
– zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
– aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry,
– umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
– zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb
od zákazníků,
– prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení
na místě;
III. nařizuje, aby
a) v provozovnách, jimž je podle čl. I. písm. a) a čl. II. písm. a) až c) povolen provoz, byla dodržována
následující pravidla:
– aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
– zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
– umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
Strana 1514 Sbírka zákonů č. 195 / 2020 Částka 70
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
– zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od
zákazníků,
– zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů
v provozovně;
b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
– je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
– prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali
bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
d) pro provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů byla dodržována následující pravidla:
– teoretická výuka, konzultace nebo zkoušení ve vnitřních prostorech probíhají za přítomnosti nejvýše
5 osob a rozestupy mezi osobami činí nejméně 2 metry,
– u vstupu do místnosti vstupující osoba provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek
zajistí provozovatel autoškoly,
– účastník výuky je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno
karanténní opatření,
– při praktické výuce se ve vozidle nevyskytují více než dvě osoby, každá z nich si před vstupem do
vozidla dezinfikuje ruce, každá z nich má po celou dobu ochranné prostředky dýchacích cest a po
každé jízdě jsou vnitřní prostory vozidla a vnější kliky dveří dezinfikovány;
e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze
vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována následující pravidla:
– návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez
možnosti jejich zakoupení na místě,
– počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy
zařízení, vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
– provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři
metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
– provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů
v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.;
f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí
provozovatel knihovny;
IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 208, vyhlášené pod č. 80/2020 Sb.
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 
Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

 

69
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

PRŮBĚH KARANTÉNY:

http://szu.cz/tema/prevence/izolace-karantena

http://szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

http://www.szu.cz/tema/prevence/kontaminovany-odpad-a-potencionalne-kontaminovany-odpad-od

ZÁKLADNÍ INFO KE KORONAVIRU:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

OPATŘENÍ VLÁDY NEBO MINISTERSTEV:

images/sb0030-2020.pdf

images/sb031-20.pdf

images/sb032-20-AK.pdf

images/sb033-20-AK.pdf

images/sb0035-2020.pdf

images/sb037-20-AK.pdf

images/sb040-20.pdf

images/sb041-20.pdf

IMAGES/Mimodn-opaten-doba-pro-seniory.pdf

images/sb042-20-AK.pdf 

images/sb045-20-AK.pdf

images/Mimodn_opaten_-_voln_pohyb_osob_na_zem_R.pdf

images/Mimodn_opaten_-_vjimky_z_uzaven_obchod.pdf

images/IHOABMZAN3WR.pdf

images/sb052-20-AK.pdf

images/sb056-20-AK.pdf

images/Mimodn_opaten_-_omezen_pohybu_osob_s_vjimkami.pdf

images/Mimodn_opaten_-_noen_ochrannch_prostedk_dchacch_cest_s_vjimkami.pdf 

images/sb058-20-AK_1.pdf

images/sb059-20-AK.pdf

images/sb065-20-AK.pdf

images/sb070-20-AK.pdf 

images/sb080-20-AK.pdf

images/sb081-20-AK.pdf

METODIKA PRO OBCE

INFORMACE PRO OBCE K DOPADŮM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) V PŘÍPADĚ JEJICH UZAVŘENÍ Z DŮVODU KARANTÉNY

 

Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona[1], který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

Garantem „krizového zákona“ je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V souvislosti s řešením krizových stavů jsou nastaveny mechanismy a postupy, jak získávat informace k řešení dílčích specifických problémů a jak je řešit.

Kromě dalších mohou být zde řešeny i postupy při zajištění základních veřejných služeb, zejména:

 • zajištění pitné vody,
 • zajištění odvozu odpadů včetně odpadů od osob nemocných,
 • zajištění dodávky a případně i distribuce potravin,
 • zajištění bezpečnosti v obci,
 • zajištění informovanosti občanů,
 • zajištění zdravotní péče pro občany včetně péče specialistů a
 • případně dopravy do jiné obce/města za tímto účelem
 • další potřebné služby.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že

 • veškeré informace jsou přímo na obce odesílány cestou kontaktního místa krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). KOPIS odesílá i informační SMS starostům obcí a členům dotčených krizových štábů a lze přes něj řešit všechny záležitosti týkající se krizové situace;
 • v rámci krajů je vytvořen systém komunikace od úrovně kraje přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. Jsou stanoveny jednotné komunikační kanály – všichni disponují potřebnými kontakty. Všechny obce v kraji mají k dispozici „karty“, na kterých jsou tyto kontakty uvedeny.

Na příkladu karanténní situace na Olomoucku je možno dokladovat, že v souvislosti s řešením stavu dochází mj. k následujícím aktivitám:

 • každý den probíhá na HZS Olomouckého kraje zasedání krizového štábu kraje;
 • funguje stálá pracovní skupina krizového štábu kraje, která zabezpečuje starostům maximální servis, přijímá požadavky, které přesahují rámec jejich možností, řeší je a připravuje podklady pro další rozhodování;
 • denně probíhá v 19:00 hod. telekonference mezi starosty obcí (Litovel, Uničov a Červenka), hejtmanem kraje, zástupci krajské hygienické stanice, Policie ČR a HZS ČR, vždy je provedena rekapitulace událostí za uplynulý den, jsou předneseny a zaevidovány problémy a požadavky v uzavřeném území s konkrétním stanovením termínů a odpovědnosti za jejich plnění;
 • Krajská hygienická stanice zřídila v prostorách HZS Olomouckého kraje infolinku pro občany a firmy;
 • HZS Olomouckého kraje dále zřídil ve spolupráci s krajem pro občany uzavřených obcí linku psychosociální pomoci.

Při řešení krizových situací vyhlášených vládou je třeba komunikovat a řešit specifické požadavky v součinnosti s krajským operačním a informačním střediskem a také veškerá komunikace je zajišťována prostřednictvím systému KOPIS.

 

Informace k činnosti obcí

Zejména pro představitele obcí a krajů jsou další informace vztahující se k jejich činnosti pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci: Koronavirus - informace MV.

Kromě důležitých informací jsou zde mimo jiné uvedeny i konkrétní doporučení speciálně pro obce a kraje (více na: Informace pro obce).

V této rubrice lze nalézt (pozn.: stav k 24. březnu 2020):

 

 

Pro získání aktuálních informací doporučujeme průběžně sledovat aktualizované internetové stránky Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese.

 

 

 

 

[1] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Partneři webu:

Kraj VysočinaSCIT