Do návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019 obce Bořetín lze ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě zde. Je již podrobně členěno a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě na úředních hodinách na obecním úřadu.

images/Rozpotov_opaten_1_2019.pdf