DODRŽUJTE ODSTUPY NA VEŘEJNOSTI NEJMÉNĚ DVA METRY OD OSTATNÍCH OSOB A NOSTE ROUŠKY.
 
KDO PŘIJÍŽDÍ NA CHALUPU Z VĚTŠÍHO MĚSTA, PROSÍME AŤ PO DOBU 14 DNŮ MINIMALIZUJE STYK S OSTATNÍMI OBYVATELI ( V SOULADU S VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM ), VYJMA NEZBYTNÝCH VĚCÍ, DĚKUJI. 
 
PANÍ KAMIŠOVÁ PROSÍ NAKUPUJÍCÍ: V MÍSTNÍM OBCHODĚ POUŽÍVEJTE ZAKRYTÍ NOSU A ÚST OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM, RUKAVICE A DODRŽUJTE ODSTUPY 2M.
 
OBECNÍ ÚŘAD DO ODVOLÁNÍ VZHLEDEM K NOUZOVÝM OPATŘENÍM BUDE FUNGOVAT V NOUZOVÉM REŽIMU. ÚŘAD BUDE UZAVŘEN A VŠE CO LZE VYŘÍDIT NA DÁLKU ŘEŠTE PROSÍM TELEFONICKY 606 735 707 NEBO EMAILEM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. O ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ NELZE VYŘÍDIT DÁLKOVĚ, SE INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVÍME.
 
HASIČSKÝ PLES 28.3.2020 JE ZRUŠEN.
 
PLÁNOVANÉ SETKÁNÍ SENIORŮ DNE 16.5.2020 SE SPÍŠE NEBUDE KONAT, BUDE JEŠTĚ UPŘESNĚNO.
 
O OSOBÁCH, KTERÉ NA ÚZEMÍ OBCE NEJSOU SCHOPNY SI ZAJISTIT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY, NÁKUPY, A LÉKY, INFORMUJTE PROSÍM BEZ ODKLADU STAROSTU NEBO MÍSTOSTAROSTU OBCE. 
 
KNIHOVNA A HOSTINEC JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY.
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLÁDNÍ ZÁKAZY A OMEZENÍ:
 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.
 
Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března
2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);
IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda
I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou
návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu
nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I. písm. a)
až i),
Strana 860 Sbírka zákonů č. 85 / 2020 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě
bydliště,
2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých
provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven:
1. vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
2. zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

69
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194
vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
II. ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;
III. dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením
nouzového stavu dotčena;
IV. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. března 2020, ve 14.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti;
V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení.
Provedou:
ministři,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

PRŮBĚH KARANTÉNY:

http://szu.cz/tema/prevence/izolace-karantena

http://szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

http://www.szu.cz/tema/prevence/kontaminovany-odpad-a-potencionalne-kontaminovany-odpad-od

ZÁKLADNÍ INFO KE KORONAVIRU:

https://koronavirus.mzcr.cz/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

OPATŘENÍ VLÁDY NEBO MINISTERSTEV:

images/sb0030-2020.pdf

images/sb031-20.pdf

images/sb032-20-AK.pdf

images/sb033-20-AK.pdf

images/sb0035-2020.pdf

images/sb037-20-AK.pdf

images/sb040-20.pdf

images/sb041-20.pdf

IMAGES/Mimodn-opaten-doba-pro-seniory.pdf

images/sb042-20-AK.pdf 

images/sb045-20-AK.pdf

images/Mimodn_opaten_-_voln_pohyb_osob_na_zem_R.pdf

images/Mimodn_opaten_-_vjimky_z_uzaven_obchod.pdf

images/IHOABMZAN3WR.pdf

METODIKA PRO OBCE

INFORMACE PRO OBCE K DOPADŮM MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2) V PŘÍPADĚ JEJICH UZAVŘENÍ Z DŮVODU KARANTÉNY

 

Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona[1], který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

Garantem „krizového zákona“ je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V souvislosti s řešením krizových stavů jsou nastaveny mechanismy a postupy, jak získávat informace k řešení dílčích specifických problémů a jak je řešit.

Kromě dalších mohou být zde řešeny i postupy při zajištění základních veřejných služeb, zejména:

 • zajištění pitné vody,
 • zajištění odvozu odpadů včetně odpadů od osob nemocných,
 • zajištění dodávky a případně i distribuce potravin,
 • zajištění bezpečnosti v obci,
 • zajištění informovanosti občanů,
 • zajištění zdravotní péče pro občany včetně péče specialistů a
 • případně dopravy do jiné obce/města za tímto účelem
 • další potřebné služby.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že

 • veškeré informace jsou přímo na obce odesílány cestou kontaktního místa krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). KOPIS odesílá i informační SMS starostům obcí a členům dotčených krizových štábů a lze přes něj řešit všechny záležitosti týkající se krizové situace;
 • v rámci krajů je vytvořen systém komunikace od úrovně kraje přes obce s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. Jsou stanoveny jednotné komunikační kanály – všichni disponují potřebnými kontakty. Všechny obce v kraji mají k dispozici „karty“, na kterých jsou tyto kontakty uvedeny.

Na příkladu karanténní situace na Olomoucku je možno dokladovat, že v souvislosti s řešením stavu dochází mj. k následujícím aktivitám:

 • každý den probíhá na HZS Olomouckého kraje zasedání krizového štábu kraje;
 • funguje stálá pracovní skupina krizového štábu kraje, která zabezpečuje starostům maximální servis, přijímá požadavky, které přesahují rámec jejich možností, řeší je a připravuje podklady pro další rozhodování;
 • denně probíhá v 19:00 hod. telekonference mezi starosty obcí (Litovel, Uničov a Červenka), hejtmanem kraje, zástupci krajské hygienické stanice, Policie ČR a HZS ČR, vždy je provedena rekapitulace událostí za uplynulý den, jsou předneseny a zaevidovány problémy a požadavky v uzavřeném území s konkrétním stanovením termínů a odpovědnosti za jejich plnění;
 • Krajská hygienická stanice zřídila v prostorách HZS Olomouckého kraje infolinku pro občany a firmy;
 • HZS Olomouckého kraje dále zřídil ve spolupráci s krajem pro občany uzavřených obcí linku psychosociální pomoci.

Při řešení krizových situací vyhlášených vládou je třeba komunikovat a řešit specifické požadavky v součinnosti s krajským operačním a informačním střediskem a také veškerá komunikace je zajišťována prostřednictvím systému KOPIS.

 

Informace k činnosti obcí

Zejména pro představitele obcí a krajů jsou další informace vztahující se k jejich činnosti pravidelně zveřejňovány a průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci: Koronavirus - informace MV.

Kromě důležitých informací jsou zde mimo jiné uvedeny i konkrétní doporučení speciálně pro obce a kraje (více na: Informace pro obce).

V této rubrice lze nalézt (pozn.: stav k 24. březnu 2020):

 

 

Pro získání aktuálních informací doporučujeme průběžně sledovat aktualizované internetové stránky Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese.

 

 

 

 

[1] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie: