Rozpočtové opatření č. 5/2019 - vyvěšeno na úřední desce 19.10.2019

images/Rozpotov_opaten_5_2019.pdf 

 

Do tohoto rozpočtového opatření obce Bořetín lze ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. nahlédnout v jeho listinné podobě na úřední desce před obecním úřadem a v elektronické podobě na www.boretin.cz. Je již podrobně členěno a do jeho podrobného členění lze nahlédnout v listinné i elektronické podobě také v úředních hodinách na obecním úřadu.