Obec Bořetín

Zastupitelstvo obce Bořetín

 

Obecně závazná vyhláška

č.  4/2019,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 2/12/2017

 

Zastupitelstvo obce Bořetín se na svém zasedání dne 3.5.2019, usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/12/2017 o místním poplatku za odběr pitné vody, ze dne 14. 12. 2017.

 

 

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

                       

 

 

………………...……………….                                             ……………………..

Zdeněk Danda                                                                              Mgr.  Jan Cimbůrek

místostarosta                                                                                    starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.5.2019

Sejmuto z úřední desky dne:   31.5.2019